51 90 46 79
JGI´s forretningsorden 30-07-2010
FORRETNINGSORDENEN FOR JGI 2007/2008.
JGIs administration og JGI-kontoret.

Foreningsledelsen (FL) varetager administrationen af JGI.
Som daglig leder er ansat en administrativ medarbejder, der refererer til JGIs formand.

Til varetagelse af JGIs regnsskab og medlemsregistrering er ansat en regnskabsmedarbejder.
Udover opgaver med regnskab og medlemsregistrering udføres kontorassistentopgaver.
Regnskabsmedarbejderen refererer til formanden.

Ansvars- og funktionsområder for begge stillinger er beskrevet i "Ansvars- og funktionsbeskrivelse for medarbejderne på JGI-kontoret.

JGI-administrationens arbejdsopgaver er beskrevet i Kataloget "Servicering og arbejdsopgaver fra JGI-kontoret".


Idrætspolitik:

Foreningsledelsen (FL) skal varetage alle afdelingernes idrætslige interesser overfor Roskilde kommune og
Jyllingehallen.

Afdelingernes formålsformulering udarbejdes indenfor rammerne af JGIs Vedtægter.
Formålsparagraffen skal foreligge skriftligt og være tilgængelig på JGI-kontoret.

Afdelingerne fastlægger selv omfanget af deres aktiviteter under skyldig hensyntagen/under ansvar overfor det godkendte budget.

Ved aktiv indsigt, forståelse og respekt, skal afdelingerne medvirke til fremme af helheden i såvel den enkelte afdeling som i JGI.


Økonomi:


JGIs Foreningsledelse er ansvarlig for, at der udarbejdes regnskabs- og budgetmaterialer for JGIs afdelinger, administration og øvrige aktiviteter underlagt FL.

JGIs Foreningsledelse er ansvarlig for, at udarbejde det samlede regnskab og budget for JGIs afdelinger, administration og øvrige aktiviteter underlagt FL.

JGIs Foreningsledelse og den generalforsamlingsvalgte revisor varetager den overordnede økonomistyring.

Afdelingernes budgetmateriale - tilskudsbudget. driftsbudget samt medlemslister fremsendes til JGI-kontoret ultimo oktober.

Afdelingerne udarbejder eget budget og regnskab. 

Det samlede budget for JGIs afdelinger, JGI-administrationen samt øvrige aktiviteter underlagt FL forelægges Hovedbestyrelsen til godkendelse på HB-mødet i december.

Afdelingernes årsregnskaber sendes til JGIs Foreningsledelse snarest i det nye kalenderår, inden
afdelingens medlemsmøde, dog senest 1. februar.

Det samlede regnskab for JGI-afdelingerne, JGI-administrationen og aktiviteter underlagt FL forelægges
Hovedbestyrelsen på HB-mødet i marts til godkendelse af indstillingen af materialet til JGIs ordinære generalforsamling, der afholdes i april.

Afdelingskassereren skal èn gang i hvert kvartal aflægge statusrapport for sin bestyrelse. Kopi af denne
samt kopi af bilag fremsendes til JGIs Foreningsledelse/revisor.

Uddannelse:

FL tager initiativ til, at følgende kurser afholdes:

Bestyrelseskurset for nye(re) bestyrelsesmedlemmer/ledere i JGI-afdelingerne. Kurset afvikles snarest muligt efter den ordinære generalforsamling i april - og senest ultimo august.

Økonomikurset for alle kasserer og andre interesserede bestyrelsesmedlemmer afholdes i efteråret inden
budgetlægningen for det kommende år.

Øvrige kurser etableres, når HB eller FL vurderer, at der er behov for det.


Samarbejde, kommunikation, m.v.

Den administrative medarbejder opretter og vedligeholder løbende JGIs foreningsmappe. Foreningsmappen, der
indeholder alle relevante informationer om JGI og foreningsarbejdet generelt, udleveres til FL,
afdelingsformænd og bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne.
Opdatering sker med udskiftningblade samt på hjemmesiden med angivelse af ændringsdato.

Hovedbestyrelsen skal sikre et bredere kendskab til hinanden gennem fælles opgaver, aktiviteter,
kurser, temamøder og andre aktiviteter/tiltag på tværs af afdelingerne.

Hovedbestyrelsen og de enkelte afdelinger skal medvirke til at sikre et godt samarbejde med
Jyllingehallens ledelse og personale.

Oprettelse af nye, såvel idrætslige som ikke-idrætslige aktiviteter, skal godkendes af Hovedbestyrelsen
inden igangsættelsen.

Der tages kommenterende beslutningsreferater af HB-møderne. Inden mødets afslutning oplæses trufne
beslutninger for de enkelte dagsordenspunkter. Referatet udsendes, så det er mødedeltagerne i hænde
senest ugedagen efter mødets afholdelse.
Referatet udsendes pr. mail til de der har mulighed for at modtage på denne måde. Til øvrige udsendes
pr. post. Eventuelle bilag til referatet fremsendes på samme måde, hvis det er muligt.

Der oprettes og vedligeholdes en fælles hjemmeside for JGI
www.jgi.dk med adgang til alle afdelinger, og med link
til de afdelinger, der har oprettet hjemmeside.
Afdelingerne skal selv sørge for, at deres hjemmeside løbende bliver opdateret

Afdelingerne skal arbejde på at rekruttere nye medlemmer til foreningsarbejdet i såvel afdelingen som JGI.

Afdelingerne afholder jævnligt bestyrelsesmøder og minimum 2 møder, hvor trænere/instruktører deltager.
Til det første bestyrelsesmøde efter medlemsmødet sendes invitation til JGI-kontoret med henblik på, at
formand og eller en anden repræsentant fra FL kan deltage.

Afdelingerne kan beskrive deres aktiviteter m.v. via hjemmesiden.

Afdelingerne udarbejder afdelingsmappe/logbog for at styrke brugeren i det daglige træner/lederarbejde.

JGI er vært ved årets Pokalreception. FL udvælger, efter indstilling fra afdelingerne, de personer, der skal modtage pokaler og andre erkendtligheder. Arrangementet afholdes en aften i maj/juni.
Det forventes at afdelingerne slutter op om dette arrangement.

Foreningsledelsen kan nedsætte relevante arbejdsgrupper/udvalg til løsning af særlige opgaver.
Disse grupper er af rådgivende karakter og praktiske arbejdsgrupper, der refererer til FL.

Afdelingerne kan nedsætte relevante arbejdsgrupper/udvalg til løsning af særlige opgaver.
Disse grupper er af rådgivende karakter og praktiske arbejdsgrupper, der referer til afdelingsbestyrelsen.


Således godkendt på JGIs Generalforsamling den 16. april 2008.

Siden er revideret 16. april 2008

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Du kan læse mere om cookies her.
JGI | Jyllinge-Gundsømagle Idrætsforening, Planetvej 35, 4040 Jyllinge | Tlf.: 51 90 46 79 | e-mail: kontor.jgi@sport.dk